Смолінська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів Смолінської селищної ради Маловисківського району Кіровоградської області


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Навчальний процес

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

МЕТОДИЧНІ:

Розвиток життєвих компетентностей учнів

2017-2018н.р.

 

Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа формування ключових компетентностей школярів.

2018-2019н.р.

 

2019-2020н.р.

Про роботу педколективу з розвитку життєвих компетентностей  учнів, формування у них високої пізнавальної культури на основі творчого використання ідей В.О. Сухомлинського, активних форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів

Нові прогресивні технології - шлях до формування творчої особистості, життєвих компетентностей учнів

 

2020-2021н.р.

Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно-пошукову роботу

 

2021-2022н.р.

Взаємозв’язок творчих можливостей учителя і учня та результативність педагогічної діяльності щодо розвитку життєвої компетентності учня

 

ВИХОВНІ:

Розвиток особистості школяра шляхом залучення його до творчої діяльності.

2017-2018н.р.

Формування екологічної культури особистості, залучення учнів до активної екологічної діяльності

2018-2019н.р.

 

2019-2020н.р.

Гармонізація родинного та шкільного виховання на засадах педагогіки життєтворчості

Виховання духовної культури особистості та створення умов для формування в учнів власної світоглядної позиції

 

2020-2021н.р.

Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури учнів

 

2021-2022н.р.

Соціально-педагогічні проблеми гуманізації виховання учнів у сучасних умовах

Основні етапи роботи над єдиною науково – методичною проблемою школи      (2017-2022 рр)

І ЕТАП                   Діагностичний (01.09.2017- 01.09.2018 навч. рік)

Зміст діяльності: аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково – методичної роботи. Діагностика, теоретичне обґрунтування науково – методичної проблеми.

Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально - технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково – методичної проблеми.

Мета: вироблення єдиних уявлень про перспективи роботи над науково – методичною темою школи як формою освіти й самоосвіти членів педагогічного колективу.

Прогнозовані результати:

· визначення теми, її актуальності;

· обговорення форм роботи над поставленими питаннями;

· сприйняття кожним членом педагогічного колективу необхідності роботи в цьому напрямку.

Шляхи реалізації

1.    Аналіз результатів педагогічного процесу:

     аналіз роботи школи за рік;

{C}·       Планування роботи педколективу над єдиною навчально-методичною проблемою: «Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення і самореалізації»;

{C}·       діагностування вчителів з метою вивчення рівня їх професійної компетентності;

{C}·       анкетування учнів та батьків.

2.      Створення ініціативної групи для опрацювання та систематизації результатів анкетування, діагностування та вироблення мети, завдань, методів реалізації вибраної проблеми.

3.      Організація роботи методичних структур над даною проблемою.

Теоретичне обґрунтування проблеми

Ознайомлення всіх членів педколективу з аналітичним матеріалом щодо визначення проблеми, остаточний відбір єдиної навчально-методичної проблеми для педагогічного колективу.

1.  Вивчення науково-методичної літератури з проблеми.

2.  Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим ППД.

3.  Створення ініціативної групи з планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань щодо реалізації проблеми.

4. Складання програми дослідження визначеної проблеми, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодія з іншими напрямами педагогічного процесу.

5. Визначення провідних напрямків діяльності шкільних МО з питань реалізації загальношкільної проблеми.

6. Оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної проблеми в шкільному методичному кабінеті.

7. Удосконалення шкільного сайту й робота з ним

 Підготовка та проведення засідань  педагогічної ради:

Методична:„Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа формування ключових компетентностей школярів”.

Виховна: «Формування екологічної культури особистості, залучення учнів до активної екологічної діяльності»

 ІІ ЕТАП     Конструктивно – моделюючий      (01.09.2018-1.09.2019 навч.рік)

Зміст діяльності: наукове обґрунтування нової науково – методичної проблеми школи, визначення основних педагогічних стратегій її реалізації.

Основні завдання: мотивація, стимулювання , науково – методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми школи.

Мета: сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання проблеми, що реалізують; розроблення тактики та стратегії реалізації проблеми; аналіз рівня зануреності в проблему.

Прогнозовані результати:

{C}·       здійснення аналізу досягнутих раніше результатів з проблеми;

{C}·       визначення можливостей роботи з цього питання в межах кожного методичного об’єднання;

{C}·       аналіз банку педагогічних технологій, використаних і можливих для застосування в процесі реалізації проблеми;

{C}·       визначення рівня роботи з реалізації проблеми.

Шляхи реалізації

  Спрямування всіх напрямів внутрішньо-шкільної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу вчителя у контексті реалізації проблемного питання.

1. Розробка  шкільної програми  „Обдарованість”.

2. Розробка методичною радою рекомендацій  організації навчально-виховного процесу.

3. Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних МО, вироблення заходів стосовно їх реалізації. „Впровадження нових прогресивних технологій навчання в навчально-виховному процесі у практику роботи педагогічного колективу ”.

4. Вивчення, апробація існуючого ППД.

5. Створення банка інформації щодо впровадження проблеми у навчально-виховний процес.

6. Проведення в школі конкурсу педагогічної майстерності класних керівників „Класний керівник року”.

7. Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів.

8. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми.

9. Поповнення інформаційного банка данних „Обдарованість”.

10. Розробка алгоритмів, пам’яток, порад для формування життєвих компетентностей учнів .

11. Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, вжиття заходів до їх поліпшення.

12. Модернізація форм організації педагогічного процесу, накопичення й систематизація новітніх форм і методів

13. Розміщення на шкільному сайті системи роботи над науково – методичною проблемою.

14.Ввивчення досвіду педагогів інших шкіл, які працюють над аналогічною проблемою;

15. Проведення підсумкових контрольних робіт, тестування, контрольних зрізів для вивчення впливу запропонованих технологій на рівень навчальних досягнень учнів; аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів;

16. Удосконалення методики аналізу відвіданих уроків головами ШМО

17. Залучення батьків до спілкування через ІК – технології (сайт школи, блоги вчителів)

 Підготовка та проведення засідань педагогічної ради:

Методична:„Про роботу педколективу з розвитку життєвих компетентностей  учнів, формування у них високої пізнавальної культури на основі творчого використання ідей В.О. Сухомлинського, активних форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів ”.

Виховна: «Гармонізація родинного та шкільного виховання на засдах педагогіки життєтворчості.»

 

 ІІІ ЕТАП   Апробаційно – впроваджувальний (01.09.2019-01.09.2020 навч.рік)

Зміст діяльності: розроблення й апробація системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково – методичної проблеми. Практичне дослідження проблеми.

Основні завдання: спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою.

Мета: визначення ступеня аксіологічного мислення членів педагогічного колективу; визначення ступеня готовності вчителів до роботи над проблемою; вивчення досвіду роботи вчителів і виявлення труднощів з подальшою їх корекцією.

Прогнозовані результати:

{C}·       розробка планів роботи методичної ради щодо відбирання матеріалу для вирішення поставленого питання;

{C}·       вироблення рекомендацій щодо використання прийомів зміцнення в дітей переконання про цінність освіти;

{C}·       подолання в роботі вчителів утруднень, що виникають у процесі реалізації науково – методичної проблеми школи.

Шляхи реалізації

 Розвиток ініціативи і творчості кожного вчителя на впровадження результатів наукових досліджень в практику своєї роботи.

1.    Спрямування роботи педагогічного колективу над єдиною навчально-методичною проблемою в напрямі: „Передумови підвищення якості навчально-виховного процесу”.

2.  Активізувати діяльність шкільних МО, творчої групи у контексті роботи над проблемою.

3.   Трансформування інноваційних технологій, ППД в практичну діяльність.

4.   Випуск методичного бюлетеня з досвіду роботи над проблемою.

6.  Організація наставництва, консультацій для молодих учителів.

 7. Творчі звіти кращих учителів за результатами роботи над науково – методичною проблемою.

8.Створення банку інформації щодо впровадження проблеми в навчально –виховний процес школи.

9. Організація взаємовідвідування уроків, вивчення й виконання вчителями запропонованих методичних рекомендацій.

10  .Залучення педагогічних працівників школи до участі у районних творчих групах.

 

 Підготовка та проведення засідань педагогічної ради:

 Методична:„Нові прогресивні технології- шлях до формування творчої особистості, життєвих компетентностей учнів”.

Виховна: «Виховання духовної культури особистості та створення умов для формування в учнів власної світоглядної позиції.»

 

 ІV ЕТАП      Практичне дослідження проблеми (01.09.2020-01.09.2021 навч.рік)

 Спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над   єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: „Формування у школярів навичок пошуково-дослідницької роботи”.

1.  Удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою.

2.   Виявлення нових педагогічних ідей, цікавих методичних знахідок у досвіді творчо працюючих учителів з метою поширення досвіду.

3. Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів.

4.   Вивчення досвіду роботи творчих груп учителів.

5. Робота у шкільних методичних об’єднаннях над адаптацією матеріалу програм до новітніх технологій і методик.

6. Педагогічна конференція «Успіхи роботи педагогічного колективу з реалізації методичної проблеми».

7. Тиждень педагогічної майстерності «старших учителів» та вчителів – методистів.

8. Науково – методичний практикум ( взаємовідвідування й аналіз уроків, що проводять учителі; проведення відкритих занять, «круглих столів» із проблеми).

9. Підготовка й публікація серії публіцистичних та науково – методичних матеріалів щодо основних завдань, ідей та реалізації завдань роботи над єдиною науково – методичною темою.

 Оперативні наради  та наради при директорові

{C}·       «Особливості діяльності педагогічного колективу впродовж 2016/2017 та 2017/2018 навчальних років в умовах реалізації науково – методичної проблеми на ІІІ етапі».

{C}·       «Робота педагогічного колективу щодо формування особистісних якостей та соціальної активності учня ─ громадянина – патріота України»

{C}·       «Роль сучасних педагогічних технологій у забезпеченні якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання»

{C}·       «Мотивація учасників навчально – виховного процесу як важлива умова покращення якості освіти та розвитку творчої особистості школяра».

{C}·       «Забезпечення спеціалізації навчально – виховного процесу в умовах інформаційно – освітнього середовища».

{C}·       «Взаємозв’язок сім’ї та школи як одна з основних засад ефективності виховної роботи спеціалізованої школи і напрямку підвищення духовності, культури учнів».

  Підготовка та проведення педрад:

Методична: „Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно-пошукову роботу ”.

Виховна: «Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури учнів.»

 

 V ЕТАП      Узагальнюючий, підсумковий (01.09.2021-01.09.2022 навч.рік)

 Зміст діяльності: аналіз результатів та узагальнення досвіду роботи колективу над науково – методичною проблемою школи. Підготовка матеріалів для публікації. Оцінка рівня самореалізації педагогів.

Основні завдання: оброблення даних моніторингових досліджень, отриманих у результаті роботи над науково – методичною проблемою школи на заключному її етапі. Узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи вчителів, моральне та матеріальне стимулювання вчителів, які одержали високі результати в ході реалізації проблеми, висвітлення результатів досвіду в засобах масової інформації.

Мета: аналіз рівня занурення в проблему; моніторинг рівня її реалізації.

Прогнозовані результати: вироблення рекомендацій, визначення напрямів роботи й перспектив подальшої діяльності.

Шляхи реалізації

1.   Узагальнення та аналіз роботи над проблемою, вироблення практичних рекомендацій.

2.  Проведення творчих звітів шкільних МО про наслідки роботи над проблемою.

3.  Проведення творчих майстерень кращих учителів школи за результатами роботи над проблемою.

4.  Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад.

5.   Створення банку перспективного педагогічного досвіду.

6.    Підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей „Сучасний урок – спільна творчість учителя і учнів”.

7.   Проведення підсумкової методичної конференції та педагогічної виставки за підсумками роботи над проблемою.

9.    Визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду.

  Проведення педради-панорами методичних знахідок „Взаємозв’язок творчих можливостей учителя і учня та результативність педагогічної діяльності щодо розвитку життєвої компетентності учня”.

Виховна:  «Соціально-педагогічні проблеми гуманізації виховання учнів у сучасних умовах.»

Очікувані результати

 1. Вироблення єдиного педагогічного кредо, позиції, загальних цінностей, ритуалів, традицій.

2.  Удосконалення змісту, форм і методів внутрішньо-шкільної методичної роботи.

3. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.

4.  Використання набутого досвіду на практиці.

5.  Поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.

6. Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів.

7.  Підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей  учнів, готовності їх до життя.

8.  Практичне засвоєння і застосування педагогами та учнями ІКТ у навчально – виховному процесі.

9.   Створення програмно – інформаційного простору, який забезпечить активну інтеграцію інформаційних технологій в освітній процес, що створить умови для формування компетентного учня.

 

 

З 2010 року Смолінською загальноосвітньою школою № 1 І-ІІІ ступенів здійснюється перехід педагогічного колективу до роботи над реалізацією науково-методичної проблемиВпровадження передових  педагогічних технологій як  засобу  досягнення високої  результативності  навчально-виховної  роботи”. До складання програми роботи над проблемою були залучені практично всі члени колективу, а в першу чергу творчий потенціал. Розроблено технологічну схему, модель роботи над проблемою, яка пронизує всі ділянки внутрішньо шкільної методичної роботи.

 

Завдання школи полягає у:

1. Організації навчання, виховання, розвитку учнів через оновлення  змісту освіти та впровадження нових освітніх технологій.

2. Забезпеченні інформаційно - комунікаційними технологіями навчально-виховного процесу школи.

 3. Формуванні і розвитку соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією.

 

Завдання щодо реалізації проблеми:

v  інформаційне забезпечення роботи навчального закладу;

v  контроль за виконанням законодавчих та нормативних документів, наказів управління освіти і науки облдержадміністрації;

v  систематичне вивчення стану навчально-виховного процесу, надання науково-методичної, практичної допомоги;

v  підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом самоосвіти, курсів, інтернет-навчання, участі в обласних та всеукраїнських семінарах, обміну досвідом роботи;

v  забезпечення співпраці педколективу з учнівським активом, органами учнівського самоврядування;

v  створення умов для діяльності учнів в інформаційному просторі на основі використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій;

v  забезпечення підготовки  випускників школи до зовнішнього незалежного оцінювання;

v  формування, розвиток, збагачення пізнавальних інтересів та творчих здібностей дітей, забезпечення участі в учнівських олімпіадах, науково-дослідницьких робіт, турнірах, конкурсах учнівської творчості;

v  організація індивідуальної роботи з учнями, які мають низький та середній рівень навчальних досягнень;

v  удосконалення  рейтингового контролю знань, умінь і навичок учнів з профільних дисциплін;

v  організація роботи з попередження правопорушень серед вихованців;

v  створення умов для співпраці з батьками, радою школи, громадськістю;

v  здійснення фінансово-господарської діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази.

Підсумки науково-методичної роботи у 2012-2013 н. р.:

Методична робота учителя - усвідомлена, цілеспрямована, планомірна та неперервна робота педагога, спрямована на вдосконалення теоретичної власної підготовки, необхідної для практичної діяльності.
Результатом методичної роботи вчителя є формування творчої активності, розвитку ініціативи педагога, узагальнення й поширення його досвіду, зростання авторитету.

Методична робота школи у 2014–2015 навчальному році була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України і вирішення наступних завдань:

·             сприяти створенню умов для підвищення професійного рівня педагогів (відповідно до діагностики та кваліфікації) і рівня інформаційної компетенції;

·             сприяти розвитку умов для сприйняття, осмислення й розуміння вчителем креативності учня, забезпечення йому необхідної психолого-педагогічної підтримки;

·             забезпечити реалізацію особистісно-зорієнтованих технологій, інтерактивних, новітніх педагогічних технологій, навчання й виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;

·             вивчати та популяризувати досвід творчих педагогів закладу, знайомити з досвідом учителів області, України.

Організація методичної роботи будувалася на глибокому вивченні, аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної

підготовки педагогічних кадрів,  координувалася з курсовою перепідготовкою та іншими формами підвищення кваліфікації.

В школі організовано роботу педагогічної ради, методичної ради, методичних об’єднань з предметів: природничий, суспільно-гуманітарний, математичний, початкових класів, класних керівників, працюють колективні підрозділи: інструктивно-методичні наради, психологічний семінар-тренінг. Всі підрозділи працюють над єдиною методичною проблемою:  

Впровадження передових педагогічних технологій як засобу досягнення високої результативності навчально-виховної роботи.

Всі учителі працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів учителів, завдань навчально- виховного процесу.

      Проводились моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з різних предметів, аналізувався середній бал з кожної базової дисципліни. Порівняльний аналіз за останні роки дозволив визначити шляхи вдосконалення навчально- виховного процесу. Досліджувалась участь учнів в різних конкурсах, олімпіадах; простежено результативність відповідно до рівня педагогічної майстерності учителя.

Упродовж навчального року працював психологічний семінар-тренінг під керівництвом психолога. Тематика семінарів:

·             «Інтернет-залежність або невірно обраний шлях в ілюзорному житті».

·             Соціально-психологічні причини девіантної і делінквентної поведінки дитини

·             Профорієнтація та життєтворчість особистості. Уявлення про щастя та нещастя на шляху самовизначення та досягнення життєвого успіху

·             Подолання особистісних проблем та труднощів на шляху духовного гармонійного розвитку.

У процесі роботи над науково-методичною темою учителі відзначили надзвичайно важливе значення засобів, що підвищують ефективність навчально-виховного процесу. Усвідомлення того, що вчитель є організатором освітнього процесу, мета якого - пробудити і підтримати прагнення дітей до пізнання, спонукало педагогічний колектив шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми через використання інновацій. Діагностування та анкетування вчителів показало, що переважна більшість їх потребує грунтовного ознайомлення з питанням впровадження інноваційних технологій. Проте питання впровадження інноваційних технологій вимагає серйозного науково-методичного підходу, який може забезпечити робота педагогічного колективу над реалізацією обраної науково-методичної проблеми школи. В поточному навчальному році учителі впроваджували в практику своєї роботи інноваційні педагогічні технології:

·             Ейдотехніка на уроках математики і української мови в початковій ланці;

·             Ігрові технології навчання на уроках математики та в початковій ланці (Й. Гензерг);

·             Інтерактивні технології (О.Пометун) на різних уроках;

·             Групові (колективні) технології (О.Рівин, В.Дяченко);

·             Технологія гуманного колективного виховання (В.Сухомлинський);

·             Технологія розвитку творчих здібностей особистості (І.Волков, І.Іванов);

·             Технологія «Портфоліо»;

·             Технологія інтенсивного навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу (В. Шаталова, О.Шевченко) на уроках української мови;

·              Проектне навчання (Дж. Дьюї, В.Кілпатрик).

      Було організовано роботу на допомогу молодому вчителю - працювала школа професійної адаптації: проведено співбесіди по плануванню навчального матеріалу, вивчення нормативних документів про освіту, вивчено вимоги до сучасного уроку, планування задач уроку, управління процесом навчання на уроці, організація позакласної роботи, роботи з батьками. Організовано взаємовідвідування уроків молодого вчителя та наставників. В результаті даної роботи були складені характеристика та довідка на молодого учителя про невідповідність її фахового рівня займаній посаді. Виконавши свої завдання даний структурний підрозділ методичної роботи тимчасово перестав існувати.

Педагогічний колектив вивчає та впроваджує в практику перспективний  педагогічний досвід, новітні досягнення педагогічної і психологічної наук. В результаті було створено банк даних (каталог) адрес перспективного педагогічного досвіду відповідно до методичної теми кожного МО і вчителів.

З метою формування професійної компетентності учителі займаються самоосвітою: готують виступи на семінари, педагогічні ради, засідання МР і МО, методичні посібники; друкують статті у фахових виданнях, науково- методичні розробки, проекти; удосконалюють колективні форми методичної роботи, які містять елементи самоосвітньої діяльності. Результати самоосвіти педагоги заносять до зошита самоосвіти. Крім того, кожен учитель має власне портфоліо, в якому зібрано його методичний доробок.

Деякі педагоги школи є членами районних і обласних творчих груп з фахових предметів - Конельська Л.В. (укр.. мова і література),          Гетманець В.О. - заступник з НВР, Ліфрідова М.Г. (світова література), Муравська В.В. (англійська мова).

З метою обміну досвідом на базі школи проводились районні семінари з трудового навчання, основ здоров׳я, семінар педагогів-організаторів.

Активно працювала протягом року методична рада школи, було проведено 5 засідань, практичні заняття, на яких піднімалися і вирішувалися важливі проблеми навчально-виховної діяльності, обговорювався і поширювався передовий педагогічний досвід, планувалася і коригувалася робота з обдарованими учнями тощо. Вся робота методичної ради була спланована і організована відповідно до  науково-методичної проблеми школи.

Була спланована робота кожного методичного об’єднання.

Всі методичні об'єднання протягом року працювали якісно: вчасно складали і затверджували плани роботи, на засіданнях обговорювались найактуальніші проблеми методології, відбувався обмін досвідом між учителями, взаємовідвідування уроків з подальшим обговоренням. У полі зору МО було опрацювання методичних рекомендацій МОН, молоді і спорту України, районного відділу освіти, впровадження нових педагогічних технологій, апробація нових підручників: з алгебри, української мови, світової літератури та захисту Вітчизни.

В період атестації у лютомі місяці проводиться місячник «Я атестуюсь», протягом якого учителі, що атестуються, представляють свої методичні надбання, проводять відкриті уроки і позакласні заходи.

 Всі методичні об'єднання провели предметні тижні, під час яких проводились конкурси, виставки робіт учнів, цікаві заняття, захист наукових проектів, ігри,екскурсії. У практику ввійшло проведення методичних тижнів, в ході яких учителі презентують свою роботу, роблять самоаналіз уроків, проводять методичні наради, консультації для вчителів, які атестуються, день молодого спеціаліста.

У 2012-2013 н.р. члени шкільного МО вчителів суспільно-гуманітарногоциклу розпочали роботу над науково-методичною проблемою:Використання передових навчальних технологій на уроках мови, літератури, історії як засобу підвищення ефективності навчання.

Робота членів МО була спрямована на використання активних методів навчання; що дають можливість розкрити особисте «Я» як учня, так і вчителя через їхню творчу взаємодію. Конструювання, моделювання, евристичне спостереження, метод творчої реалізації, порівняння – ці методи, стали звичними на уроках членів МО суспільно-гуманітарного циклу. Вчителі постійно працюють над підвищенням фахової майстерності, заведено методичні картки вчителя, картки особистого зростання педагога, розробляють та використовують ефективні методи і засоби комп’ютерного навчання, що сприяє підвищенню рівня зацікавленості учнів у процесі навчання, розвиває їхній інтерес до предметів, привчає ефективно використовувати нові технології у процесі навчання.

Упровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів вимагає від вчителя приділяти значну увагу відпрацюванню у школярів навичок використання тестових завдань різної форми і різного ступеня складності. Тести використовуються як під час поточного, так і підсумкового контролю. Обов’язково враховуються різні навчальні можливості учнів.

На навчальний рік заплановано 5 тематичних засідань, усі вони проведені. Планування здійснювалось із врахуванням заповненої анкети кожним учителем на початку навчального року. На засіданнях МО розглядались актуальні питання сучасної методики навчання та виховання:

·                   Інструктивно методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2012-2013 н.р.;

·                   Інноваційні технології в навчально-виховній роботі;

·                   Проектна діяльність у системі компетентнісної мовної освіти (Конельська Л.В., Муравська В.В.);

·                   Круглий стіл «Систематизація історичних понять у контексті світової історії» (Єрко К.О.);

·                   Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови (обмін досвідом: Синчук Л.С., Муравська В.В.).

·                   Принципи і прийоми проведення компаративного аналізу творів світової літератури (Ліфрідова М.Г.);

·                   Калейдоскоп новинок методичної літератури;

·                   Відвідування та аналіз відкритих уроків, заходів;

·                   Ознайомлення із нормативними документами Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України, методичними листами, інструкціями.

На кожному засіданні МО проводили огляд новинок методичної літератури, зокрема методичних видань із проблем проведення нестандартних уроків. Із цієї проблеми проведено заняття-тренінг та аукціон педагогічних ідей. У березні на засіданні, присвяченому 95-ій річниці з дня народження В.О.Сухомлинського розглянуто тему «Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського та актуальні проблеми сучасної школи». Засідання проведено у формі ярмарки ідей та обміну досвідом.       Конельська Л.В. поділилась із присутніми досвідом використання спадщини В.Сухомлинського на уроках мови та  літератури. Муравська В.В. висловила свої міркування за статтями великого педагога: «Урок і знання», «Василь Олександрович про любов до дітей».

Члени МО вирішили розробити і провести заходи (уроки, класні години,бесіди, читання), присвятити їх 95-ій річниці з дня народження В.О.Сухомлинського.

Усіма вчителями МО протягом року заплановані відкриті уроки. Провели їх такі учителі:

·                    Муравська В.В. під час проведення предметного тижня (17.12.-21.12.) провела урок у 6 класі на тему «Свята України, Великобританії та США».

·                    Конельська Л.В. до 130 річчя «театру корифеїв» організувала поїздку учнів середніх класів на хутір Надію, які мали можливість відвідати музей І.Карпенка –Карого та побувати на відкритті фольклорного свята «Вересневі самоцвіти» 29 вересня.

·                    Конельська Л.В. в лютому у 8 класі провела відкритий урок на тему   «І. Карпенко- Карий. Театр «корифеїв». П׳єса «Сто тисяч».

·                    Ліфрідова М.Г. 24.04.13 р. У 6-му класі провела відкритий урок на тему «Світ людей в новелі Р.Бредбері «Усмішка».

Всі учителі провели шкільні етапи олімпіад зі своїх предметів: мови, літератури, історії, іноземної мови. Переможці взяли участь у районних олімпіадах. Вчителі мови та літератури провели конкурс ім. П. Яцика та мовно-літератутрний конкурс ім. Т. Шевченка. Маємо переможців:

·                   В районному етапі Міжнародного  конкурсу з української мови ім. П.Яцика ІІІ місце отримала Гетманець О. (5 клас) - вч. Конельська Л.В.

·                   В ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу                         ім. Т.Шевченка: І місце - Гетманець О. (5 кл.)- вчитель Конельська Л.

                    ІІ місце - Розмислова Ю. (6 кл.)- вчитель Конельська Л.В.

                    ІІІ місце - Беззубова І. (10 кл.)- вчитель Дебель О.П.

Учні брали участь і у всеукраїнських конкурсах: 10 учнів 3-9 кл. Брали участь у конкурсі з англійської мови «Грінвіч»; 5-10 кл. в українознавчій грі «Соняшник». Дипломами ІІ ступеня регіонального рівня нагороджено учнів: Гетманець О. (5 кл.), Розмислову Ю. (6 кл.)

3 квітня 2013 р. учні 5-11 кл. (18 чол.) взяли участь у Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека», маємо бронзового призера-Гетманець О. (5 кл.).

У 2012-2013 н.р. вчителями МО заплановано та проведено різні позакласні заходи.

·                    Дебель О.П. у листопаді провела заходи, присвячені 110 річниці з дня народження А.Малишка.

·                   Муравська В.В. підготувала дві презентації «Свята Великобританії» та Традиції святкування Різдва в Англії (для 6 кл.); для учнів 2-3 кл. - конкурс на кращий малюнок до Британських казок, конкурси новорічних привітань, листів; зустріч із Ломенко В., випускницею нашої школи, яка навчається у Великобританії.

·                    Конельська Л.В. провела заходи до Дня української писемності й мови у 8 кл. «Мова - то предків надбання»; присвячені 199 річниці з Дня народження Т.Шевченка у 5, 6, 7, 8, 10 кл.; конкурс читців поетичних творів письменників-земляків, присвячений 75-ій річниці утворення Кіровоградської області; краєзнавчу вікторину «Кіровоградщина - моя Батьківщина».

Протягом навчального року кабінети іноземної мови та української мови та літератури поповнено новими матеріалами.

Муравська В.В. за І семестр кабінет поповнила новою літературою, тематичними матеріалами по темах «Основи здорового харчування» та «Свята» і дидактичним матеріалом по темі «Пасивний стан». Виготовила спеціальні картки для розвитку усного мовлення по темі «Як я провів останні вихідні», розробила тестові завдання на семестрові контрольні роботи з письма у 9-му та 7-му класах і аудіювання в 6 та 11 класах.

Конельська Л.В. передплатила на рік для кабінету комплект «Дивослово»+«Бібліотечка «Дивослова» та оформила передплату газети «Освітянське слово» та «Маловисківські Вісті» (рубрика «Степова криниця» використовується на уроках літератури рідного краю). Систематизовано підбірки сторінок із газет, поповнено новими матеріалами папки для контролю знань з аудіювання та читання мовчки.

Поновлено тематичні папки біографічними матеріалами та матеріалами по творчості укр. письменників: В.Симоненка, І.Драча, Т.Шевченка, Л.Костенко та ін. Виготовлено стенди «Символіка України», «Київ - столиця України», «Літературна Кіровоградщина». Оформила поличку до 95 річчя з дня народження В.О.Сухомлинського «В.О.Сухомлинський - видатний педагог сучасності». Конельською Л.В. розроблено сценарії для проведення позакласних заходів, уроків: «В.О.Сухомлинський», «Олександр Моторний», «Хотинина музика», «Мова – то предків надбання» та ін. Придбала кілька словників.

Члени МО намагаються у своїй роботі використовувати інноваційні технології, які сприяють формуванню національно свідомої, духовно багатої особистості.

У минулому навчальному році педагоги, члени МО вчителів природничого циклу працювали над вирішенням першочергових завдань та виховання учнів у сучасних умовах. З урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу, особливостей складу учнів, члени МО працювали над вирішенням науково-методичної проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей на уроках природничого циклу». Ця проблема органічно поєднувалась із запровадженням у практику роботи елементів розвивального та інтерактивного навчання, нею окреслено таке коло завдань:

1. Вивчення та впровадження методик і прийомів диференційованого навчання.

2. Вдосконалення педагогічної майстерності педагогів.

3. Створення належних умов для розумового морального й фізичного розвитку кожного учня.

4. Вивчення та впровадження методик й прийомів інтерактивного навчання.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний рівень викладання навчальних предметів природничого циклу, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей та природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, вирішення педагогічних ситуацій і завдань, розробка та обговорення диференційованих та групових завдань, розробка складних тем з програм, ознайомлення вчителів з досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури тощо. У школі широко практикували відкриті уроки (з біології, хімії, фізкультури, основ здоров’я, географії) та виховні заходи, їх аналіз і самоаналіз. Вчителі-предметники провели предметні тижні, які показали зацікавленість дітей до вивчення природничих наук, а також виявили добрі знання учнів по даним предметам.

Учителями МО були такі заходи:

1.                       Проведення шкільних предметних олімпіад з біології, хімії, географії.

2.                       У квітні місяці учні зустрічали приліт птахів виготовленням годівничок. (Єрко О.А.).

3.                       Учні прийняли активну участь в озелененні школи (насадження горіхових дерев).

4.                       Проведено виступ агітбригади «Молодь обирає здоров’я»    (Антоненко Н.М.).

5.                       Проведено екскурсії: «Ознайомлення з рідним краєм». (Теліга Л.Г., Антоненко Н.М.)

6.                       Проведено конкурс газет, плакатів та малюнків на асфальті на тему «Збережи планету». (Теліга Л.Г., Гетманець В.О.)

7.                       Проведений конкурс творчих робіт «Екологічні проблеми нашого селища».

8.                       Виховний захід з хімії «Здорова та якісна їжа» (Теліга Л.Г.)

9.                        Проведено змагання з футболу між командами ЗШ №1 і ЗШ №2. (Єрко О.А.)

10.                   Учні активно прийняли участь у складанні кросвордів, ребусів на географічну тематику. (Гетманець В.О.)

11.                   Проведено екологічну конференцію «Екологічна ситуація в Україні».

12.                   Проведено зустріч з екологом Смолінської шахти Ліщенко І.А.

Члени МО на протязі навчального року дали відкриті уроки:

·                          Антоненко Н.М. – тренінгове заняття у 8 класі на тему «Здоров’я – це скарб, бережи його».

·                          Теліга Л.Г. тема: «Реакції сполучення, розкладу, заміщеня та обміну» 9 клас.

·                          Єрко О.А. – тема: «Легка атлетика 6 клас.

·                          Стець С.В. – тема: «Іграшка з помпонів».

·                          Гетманець В.О. – тема: «Кіровоградшина – мій рідний край» 8 клас.

На засіданнях МО було заслухано і обговорено доповіді:

1.                       Креативна творчість вчителя у навчально-виховній діяльності та в системі викладання дисциплін природничого циклу.

2.                       Розвиток життєвих компетентностей шляхом використання дослідницьких технологій навчання.

3.                       Збереження здоров’я дітей. Пропаганда здорового способу життя.

 

Аналіз роботи педагогів дає підставу зробити висновок, що завдання, що викладають з науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконано. У цьому навчальному році члени МО працюватимуть над вирішенням науково-методичної проблеми «Реалізація ідей розвивального навчання».

З урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу, особливостей складу учнів початкових класів, учителі, члени методичного об’єднання (керівник Сахно Н.О.) почали  працювати над вирішенням науково-методичної проблеми «Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій в навчально- виховний процес».

Протягом року було проведено пять засідань МО. У процесі роботи виправдали себе як традиційні, так і не традиційні форми роботи: методичні оперативки, презентації ідей,взаємовідвідування уроків, обмін досвідом, вирішення педагогічних ситуацій і завдань.

Протягом року було проведено:

·              відкритий урок з основ здоровя (театралізована презентація ) «Лісова  пригода» у 2 класі,  вчитель Тарасенко Л.А.

·              відкритий урок з розвитку мовлення «Калина - червона», твір – опис у 3 класі, вчитель  Цибульська Л.П.

·              відкритий урок з читання «Закріплення букви «бе»»  у 1 класі, вчитель Сахно Н.О.

·              казку – виставу «Весілля Морквинки» 3 клас, підготувала  вчитель Цибульська Л.П.

·              участь в проекті «Пташиний передзвін» 1 клас ,  Сахно Н.О.

        Вперше в школі було проведено тиждень початкової школи, мета якого була покращити спілкування між дітьми 1 – 4 класів, згуртувати дітей, краще провести час відпочинку, виявити дитячі таланти.

       Під час проведення цього тижня діти

·              показали кращі роботи з малювання «Я малюю країну Україну»;

·              зібрали велику виставку робіт виготовлених власними руками «Не кажи не вмію, а кажи навчуся»;

·              розгадували ребуси, кросворди;

·              брали участь у спортивних змаганнях «Кличе в коло гра весела».

       Цікаво і змістовно пройшов «День книги», який підготувала бібліотекар  Літвінова І.Б.

Учн6і початкових класів брали активну участь у шкільних конкурсах: конкурс віршів «Наш рідний край» до 75 річниці заснування Кіровоградської області, конкурс віршів до Дня народження Т.Г.Шевченка.

У 2012-2013 навчальному році вчителі МО предметів математичного циклу працювали злагоджено, допомагали один одному у вирішенні  методичних проблем. Навчальні програми з математики, фізики та інформатики виконано у всіх класах. Всі вчителі МО добросовісно виконували доручення керівника. Вчителі МО плідно працювали над одним із головних завдань – забезпечення умов для досягнення кожним учнем практичної компетентності,  щоб кожен учень школи :

·              вмів  будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, задач;

·              володів технікою обчислень, раціонально поєднуючи усні, письмові;

·              вмів проектувати і здійснювати алгоритмічну діяльність на математичному матеріалі;

·              вмів читати і будувати графіки функціональних залежностей, досліджувати їх властивості;

·              вмів працювати з формулами;

·              вмів класифікувати і конструювати геометричні фігури на площині й у просторі;

·              вмів вимірювати геометричні величини на площині й у просторі,які характеризують розміщення геометричних фігур.

Проблема методичного об’єднання: «Підвищення ефективності уроку шляхом диференціації на застосування інноваційних форм навчання».

Радикальним засобом реалізації цієї проблеми є  широке систематичне застосування  методу математичного моделювання, введення понять, виявлення зв’язків між ними, характеру ілюстрацій, доведень, системи вправ і системи контролю.

Членами МО були  проведені такі заходи:

1.           Проведення шкільних олімпіад з математики і фізики.

2.           Взяли участь у районній олімпіаді з математики.  Учениця 8 класу Семенюк Дар’я зайняла  l місце і прийняла участь у обласній олімпіаді. Учитель Розмислова Н. В.

3.           Взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Прийняли участь 54 учні. 3 учні – відмінний результат, 17 учнів – добрий результат.

4.           Взяли участь у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер». Приймали участь 3 учні.

5.            

6.           Взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Левеня».10 – учасників,  відмінний результат-1, добрий-8.

7.           Провели конкурси математичних газет, кросвордів, ребусів, малюнків та віршів.

8.           Приймали участь у районному математичному марафоні.

Члени МО на протязі навчального року провели відкриті уроки:               

·              Розмислова Н.В. – тема: «Трикутник. Види трикутників. Сума кутів трикутника» у 5 класі, а також у 8-9 кл. – виховний захід «Математичний бій», а у 5класі – гру «Найрозумніший».

·              Майстренко О.П. – тема: «Коефіцієнт корисної дії механізму» у 8 класі.

·              Васильєва  Н.І. –  тема: «Трикутники» у 7 класі.

·              Кохан Л.В. – тема: «Координатна площина» у 6 класі.

На засіданнях МО було заслухано і обговорено доповіді :

1.           «Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання» - Васильєва Н.І.

2.           «Підвищення якості фізичної освіти учнів шляхом формування компетентності самоосвіти та саморозвитку на уроках фізики»– Майстренко. О. П.

3.           «Домашня робота – одна з форм контролю засвоєння навчального матеріалу» –  Розмислова Н. В.

Вчителі МО приймали участь у районних семінарах:

·              Кохан Л.В. з математики у Паліївській ЗШ І-ІІІ ст..

·              Васильєва Н. І з інформатики у Оникіївській ЗШ І-ІІІ ст.,

 

у Кіровській ЗШ    І–ІІІ ст.

·              Майстренко О. П. з фізики Смолінській ЗШ №2 І-ІІІ ст.

 

Радикальнимзасобомреалізаціїпроблеми МО є  широкесистематичнезастосування  методу математичногомоделювання, введення понять, виявленнязв’язківміж ними, характеру ілюстрацій, доведень, системивправ і системи контролю.

    Упродовж навчального року активно працювало МО класних керівників (керівник  Ліфрідова М.Г.)

На засіданнях МО було розглянуто ряд питань для підняття рівня професійних умінь класних керівників.

В методичній роботі школи були певні недоліки. Так, припинило свою діяльність міжшкільне методичне об’єднання учителів природничого циклу, яке працювало над реалізацією проблеми «Виявлення розумової обдарованості учнів, їх розвиток і реалізація».

Результативно і творчо в 2012-2013 навчальному році працювала робоча група атестаційної комісії педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників проводилась відповідно до Закону України “Про освіту ”, Типового Положення про атестацію та з метою стимулювання діяльності педагогічних працівників, щодо підвищення кваліфікації, професіоналізму, розвитку творчої ініціативи. Вона є дієвим стимулом підвищення педагогічної майстерності.

Вчасно видано накази: про створення атестаційної комісії, про атестацію педагогічних працівників, про підсумки проведення атестації.  Проведено 5 засідань атестаційної комісії.

В березні 2013 року проведено атестацію  3 педагогів, з них:

 - підтвердили І кваліфікаційну категорію - 2 учителів;

 - присвоїли ІІ кваліфікаційну категорію-1 учителю.

     В 2015—2016 навчальному році необхідно:

-         продовжити роботу над реалізацією методичної проблеми                       «Впровадження  передових педагогічних технологій, як засобу досягнення результативності навчально-виховної роботи»;

-         продовжити творче удосконалення планування і організації роботи методичної ради школи;

-         продовжити творче удосконалення схеми планування роботи ШМО та

-         форм проведення засідань і роботу між засіданнями;

-         - продовжувати системну роботу колективу по забезпеченню         наступності в навчанні між початковою і середньою, і старшою школою.

-         продовжувати пошук і впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими і здібними учнями;

-         активізувати роботу по творчому вивченню і впровадженню в роботу

-         педагогічного колективу інноваційних технологій;

-         продовжити роботу по узагальненню педагогічного досвіду у вигляді

-         презентацій, буклетів, навчальних посібників;

-         посилити відповідальність кожного вчителя за підготовку, участь і результативність участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах різних рівнів і напрямків;

-         активізувати роботу по представленню творчого досвіду педагогів у фахових періодичних виданнях;

-         активізувати роботу учителів щодо участі їх у різних педагогічних конкурсах;

-         постійно оновлювати шкільний веб-сайт;

-         продовжити роботу по створенню і оформленню нових навчальних кабінетів, методичного кабінету, поповнення їх матеріально-технічної бази.

 

Етапи реалізації науково-методичної проблеми:

1.     Спрямувати науково-методичну роботу  у Смолінській загальноосвітній школі № 1 І-ІІІ ступенів на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників, розвиток їх творчого потенціалу, ініціативності з метою забезпечення якості навчально-виховного процесу. Роботу педагогічного колективу спрямувати на реалізацію  методичної проблеми.

2.     Забезпечувати роботу методичного кабінету відповідно до Положення про методичний кабінет.

3.     Створити інформаційно-аналітичні матеріали про особливості науково-методичної, навчально-виховної роботи у школі. Поновлювати дані веб-сайту школи.     

4.       Узагальнити досвід роботи педагогів із вивчених проблемних питань, досягнень психолого-педагогічної науки, нових педагогічних технологій. Співпрацювати з викладачами ВНЗ, методистами районного відділу освіти, керівниками методичних служб шкіл області з питань модернізації змісту освіти. 

5.     Залучити до участі  у «Школі педагогічної майстерності» досвідчених педагогів школи, організувати зустрічі з педагогами шкіл області з метою обміну досвідом, проведення «Майстер-класів».   

6.     Підготувати кращі методичні матеріали (рекомендації, розробки, проекти) до участі в районній виставці.

7.     Вивчати потреби і надавати практичну допомогу молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам під час підготовки їх до атестації. Презентувати педагогічну діяльність вчителів, які атестуються.

8.     Вдосконалити наставницьку роботу: досвідчений педагог – молодий педагог, педагоги – учнівське самоврядування.

9.     Контролювати самоосвітню діяльність педагогів.

10.   Забезпечити ефективне використання ІКТ у навчально-виховному процесі. Активізувати проектну діяльність педагогів школи. Оформити створені проекти за програмою та пропонувати їх з навчальною метою. Брати участь у конкурсах навчальних проектів.

 

 

Термін проведення

Тематика засідань

Відповідальні

Жовтень

Вплив використання інноваційних технологій та професійної майстерності вчителя на результативність навчально-виховного процессу.

Майстренко О.П.,

Акстолевич Т.В.,

Конельська Л.В.

Грудень

Використання інноваційних технологій в діяльності педагогічного колективу школи для розвитку громадянської активності, самостійності та організаторських здібностей школярів.

Майстренко О.П.,

Акстолевич Т.В.

Березень

Творчий звіт вчителів, які атестуються:

·  Конельська Л.В. – вчитель української мови і літ-ри;

·  Теліга Л.Г. – вчитель хімії та біології;

·  Тарасенко Л.А. – вчитель початкових класів.

Майстренко О.П.,

Акстолевич Т.В.,

Теліга Л.Г.,

Конельська Л.В.,

Тарасенко Л.А.

Травень-червень

Вплив оцінювання на психічний стан учня.

Майстренко О.П.,

Акстолевич Т.В.